Reglement ASUZ 2018:

Klik hier

 

Huishoudelijk reglement avondcross ACC De Paradijsracers

Artikel 1: Het is de deelnemers en monteurs verboden, voor of tijdens het evenement alcoholhoudende dranken en/of drugs te gebruiken. De organisatie behoudt zich het recht voor dit te (laten) controleren. Bij constatering dan wel een duidelijk vermoeden volgt diskwalificatie

Artikel 2: De organisatie, het bestuur, medewerkers, de promotor en de terreineigenaar zijn ten opzichte van de inschrijvers en deelnemers, hun erven of rechtverkrijgenden en/of andere personen niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect op welke wijze dan ook geleden en eventueel ontstaan uit of bij deelneming aan evenementen van de organisatie, voorafgaand, tijdens, na en/of gedurende wedstrijd of training. Deelname aan de autocross geschiedt dan ook geheel voor eigen risico.

Artikel 3: Het is verboden met het voertuig op eigen kracht op de openbare weg te rijden.

Artikel 4: Het bestuur behoudt zich het recht voor de politie in te schakelen als een voertuig rijdend op de openbare weg wordt gesignaleerd, evenals deze deelnemer en voertuig volledig van deelname uit te sluiten.

Artikel 5: Het is de deelnemer verplicht om afval en/of auto-onderdelen in de daarvoor bestemde container(s) te deponeren.

Artikel 6: Het onnodig rijden op het circuit na afloop van de wedstrijddag kan alsnog tot diskwalificatie leiden.

Artikel 7: In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur , waarbij hun uitspraken bindend zijn.

Artikel 8: Tegen beslissingen van de organisatie, wedstrijdleiding, keuring en jury kan niet worden geprotesteerd voor, tijdens en na de autocross.

Artikel 9: Tegen bedreigingen geuit tegen de organisatie, jury, medewerkers, vrijwilligers en / of keuringscommissie zal streng worden opgetreden. Dit geldt voor de coureur en zijn aanhang.

Artikel 10: Het gebruik van crossbrommers en motoren op het terrein of parkeerterrein zijn verboden.

Artikel 11: Het bestuur van de organisatie hebben ten allen tijde de mogelijkheid om op basis van gegronde redenen crossers, monteurs en/of publiek te verwijderen en/of te weigeren om te rijden of aanwezig te zijn op de dag van de cross. Indien overleg vooraf met het bestuur van de organisatie redelijkerwijs niet mogelijk is, moet zo snel mogelijk achteraf overleg plaatsvinden en kan de beslissing met terugwerkende kracht door het bestuur bekrachtigd worden.

Artikel 12:De reglementen kunnen tussentijds worden aangevuld/gewijzigd. Aanvullingen en/of wijzigingen kunnen met onmiddellijke ingang van kracht worden verklaard.

Artikel 13: Aanvullingen en/of wijzigingen die in geval van overmacht tijdens, voorafgaand of na een wedstrijd uitgebracht (moeten) worden, dienen door het bestuur te worden goedgekeurd. Na goedkeuring door het bestuur treden deze aanvullingen en/of wijzigingen met onmiddellijke ingang in werking.  

Artikel 14: Indien een deelnemer zich niet houdt aan het bepaalde in het reglement kan de deelnemer gestraft worden door middel van uitsluiting d.w.z. het vanaf dat moment niet meer mogen deelnemen aan de lopende wedstrijd met als eventueel gevolg een schorsing voor meerdere wedstrijden. Dit ter beoordeling van de organisatie waarbij aard en ernst van de overtreding in overweging genomen zal worden.

Artikel 15: Het betreden van het Rennerskwartier is op eigen risico.

Artikel 16: Parkeren is op eigen risico.

Artikel 17: Schade aan auto’s, campers of caravans door op- en afslepen kan niet worden verhaald op de eigenaren van de trekkers, trekkerchauffeurs of op de organisatie.

Artikel 18: Aanwijzingen van de organisatie, officials en eventuele politie moeten altijd opgevolgd worden.

Artikel 19: Bij vernieling of ruzie op het Rennerskwartier of in de feesttent, is de rijder verantwoordelijk voor zijn supporters en bezoekers.

Artikel 20: Een ieder die zich voor de afrastering bevindt, is niet verzekerd.

Artikel 21: NIX

Artikel 22: Op het rennerskwartier mag niet harder worden gereden dan 5 km/uur en hier mogen geen remproeven, proefstarts, etc. worden uitgevoerd.

Artikel 23: Tussen 23.00 en 7.00 uur mogen er (behoudens de organisatie) geen aggregaten draaien/crossauto’s lopen/ radio’s hard aanstaan. 

Artikel 24: Open vuur en eigen tapinstallaties zijn niet toegestaan.

Artikel 25: Graag het rennerskwartier schoon en opgeruimd achterlaten. Laat geen bierdoppen of lipjes van blikjes op de grond liggen, deze geven veel problemen voor de grondeigenaren.

Artikel 26: Aan de kassa zullen vuilniszakken met trekband verstrekt worden, sluit volle zakken en plaats ze in of eventueel naast de containers die overal op het terrein staan. Zaterdagavond zullen de containers geleegd worden. Indien nodig, kunt u bij de kassa of “de container” extra vuilniszakken halen.

Artikel 27: Na de wedstrijd mogen geen voertuigen of onderdelen daarvan worden achtergelaten op het wedstrijdterrein of langs de openbare weg. Ook na afloop van de wedstrijd blijft de coureur verantwoordelijk voor zijn wagen. 

Artikel 28: Wapens, vuurwerk en gevaarlijke voorwerpen zijn niet toegestaan. Gevaarlijke voorwerpen zijn ter beoordeling van de aanwezige beveiliging. 

Artikel 29: Ongewenst gedrag wordt niet toegestaan, beoordeling is ter beoordeling van de aanwezige beveiliging.. Bij strafbare feiten word je te allen tijde overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan.

Artikel 30: Legitimatie op verzoek van de organisatie is voor ieder verplicht.
 
Artikel 31: De organisatie is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van materialen.

Artikel 32: Indien het evenement niet kan plaatsvinden buiten de wil van de organisatie om, zal zij niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor terugbetaling reservatie en/of reservatiekosten noch voor reeds gedane kosten.